Monchi quay trở về vị trí Giám đốc thể thao của Sevilla