Dịch vụ thể thao ảo hàng ngày sử dụng công nghệ streaming để tạo ra “cửa hàng một điểm đến”